Όροι εγγύησης- όροι χρήσης

Εγγυήσεις Προϊόντων

Η Εταιρεία συνοδεύει τα προϊόντα που διαθέτει μέσω του Διαδικτυακού της Τόπου με τις σχετικές εγγυήσεις κατασκευαστών, όπου τέτοιες εγγυήσεις υφίστανται. Η Εταιρεία δεν προσφέρει καμία περαιτέρω εγγύηση. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το προϊόν ή τα εξαρτήματά του είτε επισκευάζονται είτε, σε περίπτωση που τούτο δεν είναι εφικτό, αντικαθίστανται με καινούρια. Η επιλογή του τρόπου επιδιόρθωσης εναπόκειται αποκλειστικά στους προμηθευτές (εισαγωγής) των  προϊόντων.

 

Η εγγύηση δεν παρέχεται εφόσον εντοπισθεί:

• Ακατάλληλος χειρισμός της συσκευής, που έχει επιφέρει βλάβη ή ζημιά σε αυτή, όπως πτώση.

• Χρήση μη συμβατών περιφερειακών, ικανά να επιφέρουν βλάβη ή ζημιά στη συσκευή.

• Επεμβάσεις, αλλαγές ή απόπειρες επισκευής από τον χρήστη ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

• Ζημιές από ανωτέρα βία, π.χ. ζημιές από υγρασία, κεραυνό, υπέρταση ηλεκτρικού δικτύου, πυρκαγιά, περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, βροχή, πλημμύρα, σεισμό κ.ά.

• Εσφαλμένες επεμβάσεις στο λειτουργικό σύστημα (firmware) της συσκευής από τον χρήστη ή άλλο μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Για κάθε είδους ζημιάς που αναιρεί την ισχύ της εγγύησης, μπορούμε να προσφέρουμε επισκευή, με ανάλογο κόστος ανταλλακτικών ή/και εργασίας αν είναι εφίκτο. Το ίδιο ισχύει και μετά τη λήξη της εγγύησης.

 

Αξιώσεις για ελαττώματα

Ο πελάτης δικαιούται επίσης, εντός των νομίμων χρονικών πλαισίων και ανεξάρτητα από το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης εντός  14 ημερών εκ των διατάξεων του ν.2251/1994, να ασκήσει τα εκ του νόμου δικαιώματά του λόγω ελαττωματικότητας του προϊόντος ,υποβάλλοντας απευθείας αίτημα στο oikiaonline.com.
Σε περίπτωση ελαττώματος, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών  στο τηλέφωνο 2130436307 και να λαμβάνετε όλες τις απαραίτητες και αναγκαίες βοηθητικές κατευθύνσεις και πληροφορίες.
To χρονικό περιθώριο επιστροφής ορίζεται στις  7  εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραλαβής του για τον νομό Αττικής και στις 14 εργάσιμες για την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Μπορείτε επίσης να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@oikiaonline.com  με όλα τα απαραίτητα στοιχεία.(ονοματεπώνυμο, αριθμός παραστατικού πώλησης του, φωτογραφίες του προϊόντος και του ελαττώματός  του ,καθώς και ότι άλλο απαραίτητο χρειαστεί). Εφόσον ένα προϊόν επιστραφεί για οποιαδήποτε αιτία  (το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον πελάτη και πρέπει είναι στην αρχική του συσκευασία άθικτο και με το παραστατικό πώλησης ,προϊόντα που έχουν μονταριστεί δεν γίνεται δέκτη η επιστροφή τους.  για να λάβει συγκεκριμένο αριθμό εντολής , ο πελάτης δύναται να λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και πορεία κάθε εντολής σχετικής με τυχόν ελαττωματικότητα, βάσει του αριθμού της εντολής επισκευής.

Η επιλογή του τρόπου επιδιόρθωσης εναπόκειται αποκλειστικά στους προμηθευτές (εισαγωγής) των  προϊόντων.

Αποκλείεται η εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιωμάτων αναφορικά με την ελαττωματικότητα των προϊόντων.

Το κόστος των μεταφορικών επιβαρύνει τον πελάτη. Εντός λεκανοπεδίου Αττικής οι παραδόσεις πραγματοποιούνται επί πεζοδρομίου.
Στις χερσαίες και νησιωτικές περιοχές το κόστος των μεταφορικών υπολογίζεται εως το γραφείο της μεταφορικής εταιρίας στην εκάστοτε πλησιέστερη περιοχή.
Για δυσπρόσιτες περιοχές το κόστος της μεταφοράς είναι κατόπιν συνεννόησης.


Τα προϊόντα που βρίσκονται σε προσφορά, δεν επιστρέφονται!